Khách hàng

Các nhóm khách hàng chính SRC đang phục vụ thường xuyên bao gồm: dầu khí, hàng hải, cảng biển, xây dựng và các ngành công nghiệp khác tại Việt nam.